Tidan

Tidan

Tidans avrinningsområde är sammanlagt ca 2230 km² med en sjöandel på ca 2 %, vilket är att betrakta som litet. Tidan har sitt källområde i Strängseredssjön och rinner norrut genom sjöarna Jogen, Vållern, Brängen, Nässjön och Stråken, sedan vidare genom sjön Östen för att mynna i Vänern vid Mariestad. På sin krokiga väg passerar ån ett flertal kommuner och fylls på av många mindre vattendrag. Det största tillflödet är vattendraget Ösan som utgör ca 20 % av Tidans avrinningsområde. Efter 185 km når Tidan slutligen Mariestad, där ån mynnar ut i Vänern. Fallhöjden mellan Strängseredssjön och Vänern är 249 meter.

Klicka här för att ladda ner ett infoblad om Tidan.

Vattenkvaliten präglas av omgivande jordbruksmark, tätorternas reningsverk och enskilda avloppsanläggningar, vilket medför höga fosfor och kvävehalter. Den biologiska produktionen är hög och bottenfaunan verkar litet påverkad av näringsämnen/organiskt material vid de lokaler som blivit undersökta. Man finner faktiskt ovanliga arter och ett högt antal olika arter i vattendragen. Fiskfaunan i systemet är också mycket artrikt med bland annat öring, asp och färna.

Klicka här för att ladda ned ett infoblad om naturvärden i Tidan.