Tidanöring

Öring

Projektet ”Sjövandrande Tidanöring” syftar till att förbättra öringens möjligheter att vandra och leka i Tidan. För att kunna leka och lägga sin rom behöver öringen strömmande och syrerikt vatten samt grusbottnar med rätt substrat. Dessa viktiga faktorer ska gärna sammanfalla med skuggiga platser. Innan kraftverksdammar byggdes kunde öringen vandra upp i vattendragen obehindrat och leka på många platser i Tidan och dess biflöden.

Åtgärder
Inom projektet har fiskvägar anlagts förbi flera dammar, som utgjort vandringshinder. Viktiga lek- och uppväxtområden har restaurerats. För att hitta fler bra öringmiljöer har en detaljinventering gjorts i Tidans biflöden. Man har undersökt bottenförhållanden och strandvegetation. Även uppströms befintliga vandringshinder har man letat efter bra områden för öringen. Idag kan fisken inte nå alla sina forna lekplatser vilket försämrar leken och medför att populationerna blivit isolerade.

Klicka här för att läsa mer om projektet.