Vattenrådet

Allmänt om Tidans vattenråd

Vaholm
Station 168 vid Vaholm

Tidans Vattenråd bildades 2007. Då det fanns ett fungerande Tidans Vattenförbund var det naturligt att se det som en uppgift inom det befintliga förbundet att arbeta med vattendirektivet och att bilda ett Vattenråd. Förbundet representerade många av de näringar (jordbruk, kommuner, industrier m.m.) inom avrinningsområdet som påverkar Tidans vatten, men det fanns ändå anledning att utöka med några organisationer och intressen som inte finns representerade i förbundet, t.ex. skogsbruk samt natur- och friluftslivsintresset. Syftet med ett vattenråd är enligt vattendirektivet att det ska verka för en förbättrad lokal samverkan mellan olika aktörer i arbetet med att genomföra av Vattenmyndigheten beslutade åtgärdsprogram. Tanken är att gemensamma lösningar och åtgärder i samförstånd är det bästa sättet att åstadkomma en förbättrad vattenmiljö. Vattenförbundet och vattenrådet har en gemensam styrelse, men vattenrådets ekonomi hanteras separat. I dagsläget finansieras vattenrådet av statliga bidrag från Vattenmyndigheten.

Ladda ner Tidans vattenråds verksamhetsplan.