Övervakningen

Recipientkontrollen

Logga

Förbundet har hand om den samordnade recipientkontrollen som fastställs av länsstyrelsen. Provtagning och analyser ombesörjs för närvarande av Eurofins. Laboratoriet lämnar också en årlig rapport med kommentarer till undersökningarna. Recipientkontrollen omfattar fysikalisk-kemisk undersökning tre till tolv gånger per år på för närvarande 36 platser. Dessutom görs speciella undersökningar av bottenfauna och metallhalter. Vattenföringsuppgifter erhålles i samarbete med SMHI. Mer information om övervakningen och vattenförekomsterna finns hos VISS. Data från övervakningen finns på en interaktiv karta och hos datavärden.

Hur mår Tidan?

Generellt låga kväve- och fosforhalter uppmäts högt upp i systemet och motsvarande mycket höga halter längre nedströms. En tydlig ökning av ammoniumkväve kan noteras direkt nedströms kommunala avloppsutsläpp.

De mest näringsbelastade tillflödena är Djuran, Fägrebäcken, Ömboån, Ösan och Kräftån. Tidan nedströms Tibro är också mycket högt näringsbelastad. Ömboån, Ösan och Djuran är periodvis extremt näringsbelastade.

Fosfortransporten i Tidans nedre del visar en reell kontinuerlig minskning från och med slutet av 1970-talet. Utbyggnaden av de kommunala reningsverken skedde huvudsakligen under början av 1970-talet. Den fortsatta minskningen beror troligen av effektivare rening i kommunernas avloppsreningsverk och en övergång till tvätt- och diskmedel med lägre halter av fosfor i hushåll med enskilda avloppsanläggningar samt i mjölkgårdarnas diskrum.

Kvävetransporten i Tidans nedre del visar ingen eller obetydlig tendens till minskning.